Δήλωση περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Εισαγωγή – Αντικείμενο της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Χωματιανού 3, Τ.Κ. 151 23, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2019, μετά από τη συγχώνευση των εταιρειών «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.», αναλαμβάνοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων των δύο συγχωνευθεισών εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ δραστηριοποιείται δυναμικά σε δύο βασικούς άξονες:

 1. Παροχή υπηρεσιών Μελέτης και Κατασκευής Έργων (Οικοδομικών, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Βιομηχανικών)
 2. Παροχή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με έμφαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση

Βάσει της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εφαρμόζει, η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ δεσμεύεται ότι σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων επεξεργάζεται (εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και τυχόν λοιπά τρίτα μέρη) και λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ελληνική νομοθεσία.

2. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ διαχειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία:

 • υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
 • είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»),
 • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

3. Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

H ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και τυχόν λοιπά τρίτα μέρη, π.χ. υποψηφίους για την πλήρωση μιας θέσης εργασίας. Ειδικότερα, η εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους κάτωθι σκοπούς επεξεργασίας:

 1. Οικονομική διαχείριση
 2. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
 3. Παροχή υπηρεσιών σύγχρονης/ ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στην τάξη
 4. Παροχή υπηρεσιών Μελέτης και Κατασκευής Έργων
 5. Επικοινωνία (με ενδιαφερόμενους για προϊόντα/ υπηρεσίες της εταιρείας, για συνεργασία κ.ά.)

Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο/ οργανισμός/ εταιρεία διαβιβάζει στην εταιρεία προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, η εταιρεία θεωρεί ότι το υποκείμενο αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (π.χ. σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας, τη συναίνεση των τρίτων προσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων τους κλπ.).

4. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία

Ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας και την παρεχόμενη υπηρεσία, η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α/Α Κατηγορίες υποκειμένων Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1 Εργαζόμενοι
 • Προσωπικά στοιχεία εργαζομένων
 • Στοιχεία εκπαιδεύσεων
 • Βιογραφικά σημειώματα εργαζομένων
 • Στοιχεία κανονικών αδειών εργαζομένων
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων εργαζομένων: ιατρικά δεδομένα σε ιατρικές βεβαιώσεις για άδειες ασθενείας, ειδικά επιδόματα
2 Εξωτερικοί συνεργάτες / προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα)
 • Προσωπικά στοιχεία συνεργατών/ προμηθευτών
3 Πελάτες (φυσικά πρόσωπα)
 • Προσωπικά στοιχεία πελατών-φυσικά πρόσωπα
4 Εκπρόσωποι πελατών
 • Προσωπικά στοιχεία νομίμων εκπροσώπων πελατών
 • Προσωπικά στοιχεία εκπροσώπων επικοινωνίας πελατών
5 Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας
 • Προσωπικά δεδομένα εκπροσώπων υπευθύνων επεξεργασίας
6 Χρήστες υπηρεσιών εκπαίδευσης (εισηγητές, εκπαιδευόμενοι, διαχειριστές κλπ.)
 • Προσωπικά δεδομένα χρηστών υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Στοιχεία χρήσης υπηρεσιών εκπαίδευσης
7 Υποκείμενα που επικοινωνούν μέσω του site
 • Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail)

5. Τα δικαιώματά σας όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Ειδικότερα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις («δικαίωμα στη λήθη»),
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
 6. Δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από την ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@akonkorimvos.gr.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

6. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία τηρεί τα δεδομένα σας καθορίζεται στη βάση των κάτωθι κριτηρίων:

 • Όταν η επεξεργασία απαιτείται για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις που διέπουν κάθε περίπτωση.
 • Όταν η επεξεργασία απαιτείται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και μετά το πέρας αυτής για την προάσπιση των έννομων δικαιωμάτων της εταιρείας που προκύπτουν από τη σύμβαση ή για άλλους σκοπούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
 • Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση των υποκειμένων, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

7. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Για την αξιολόγηση και επιλογή των μέτρων ασφάλειας, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και καλές πρακτικές, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, στα οποία αναθέτει την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της. Ο σκοπός και το αντικείμενο της επεξεργασίας, η διάρκεια, οι κατηγορίες των δεδομένων και των υποκειμένων τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο μερών (δηλ. της εταιρείας ως Αναθέτουσα την επεξεργασία και του Υπεργολάβου ως Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας) καθορίζονται εγγράφως σε συμφωνητικό/  σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

9. Cookies

Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies τόσο στον ιστότοπο όσο και στις εφαρμογές της για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών, της απόδοσης των εφαρμογών, καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Η χρήση cookies γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική.

10. Επικοινωνία

Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να στείλετε email στο gdpr@akonkorimvos.gr, τα οποία θα απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 10/11/2023