ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Κατηγορία: Οδοποιία.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής.

Περίοδος Κατασκευής: 6/2015-11/2015.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε σε εργασίες συντήρησης των οδών του Δήμου Αιγάλεω και περιελάμβανε ασφαλτικές εργασίες, επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων και διαγραμμίσεις-αναδιαγραμμίσεις.