ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX A.E.B.E.

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: NEOTEX A.E.B.E..

Περίοδος Κατασκευής:11/2019- σήμερα (σε εξέλιξη).

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου αποθηκευτικού χώρου επί της οδού Λούτσας 1 στη Μάνδρα Αττικής. Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω χώροι:
• Ενιαίος αποθηκευτικός χώρος επιφανείας σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο
• Τραπεζοειδής χώρος φορτοεκφόρτωσης και ημιυπαίθριος χώρος σε επαφή με το υφιστάμενο διώροφο κτίριο
• Δεξαμενή πυρόσβεσης
• Πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης με 2 ράμπες και στέγαστρο
• Εσωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο
• Δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων
• Περιτοίχιση και κιγκλίδωμα επί της οδού Λούτσας
• Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
• Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης
• Λοιπές εργασίες

Επίσης, για την καλύτερη λειτουργία του χώρου, πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις που αφορούσαν σε Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις υφιστάμενων μεταλλικών κτιρίων τμήματος του κτιρίου αποθηκών επί της οδού Λούτσας 1 στη Μάνδρα Αττικής.