ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Κρήτης.

Περίοδος Κατασκευής: 1/2003-10/2009.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας του ΤΕΙ Κρήτης.