ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 2ου ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρώην 2ου ΤΕΛ) – Α ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Τρικάλων.

Περίοδος Κατασκευής: 7/2005-5/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για την κατασκευή διδακτιρήου του 2ου ΤΕΕ Τρικάλων (πρώην 2ου ΤΕΛ).