ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σαλαμίνας.

Περίοδος Κατασκευής:5/2008-09/2013.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας.
Τμήμα του έργου κατασκευάστηκε βαρυτικά ενώ το υπόλοιπο δίκτυο με αναρρόφηση κενού.
Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή δύο οικίσκων αντλιοστασίων κενού, δίκτυο SCADA για τον απομακρυσμένο έλεγχο των βαλβίδων αναρρόφησης των φρεατίων του δικτύου, καθώς και των αντλιών κενού και της στάθμης των λυμάτων στις δεξαμενές των αντλιοστασίων.