ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κατηγορία: Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Αθηνών-Πειραίως.

Περίοδος Κατασκευής: 6/2004-12/2007.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση υδραυλικών εργασιών για την κατασκευή αγωγών ομβρίων, κιβωτοειδών οχετών, φρεατίων επισκέψεως καθώς και φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο Κορυδαλλού.