«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ-Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΟΦΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 05/2009-01/2013.

Περιγραφή: Το έργο περιελάμβανε εργασίες στατικής ενίσχυσης των οκταόροφων και διώροφων τμημάτων του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” καθώς και τις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, προκειμένου να καταστούν τα διώροφα τμήματα λειτουργικά. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

  • Καθαίρεσεις-Αποξηλώσεις
  • Εργασίες Ενισχύσεων
  • Οικοδομικές Εργασίες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες