ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΣΜΥΑ Μ – 127 (Τ – 106Ε)

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – 251 ΓΝΑ.

Περίοδος Κατασκευής: 01/2018-10/2018.

Περιγραφή: Το έργο περιελάμβανε την προσθήκη νέου κτιρίου 150 m2 περίπου, έτσι ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια του κτιρίου των Κοιτώνων με τέσσερα επιπλέον δωμάτια χωρητικότητας οκτώ (8) ατόμων το καθένα, όμοια με τα δωμάτια του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και τη μεταφορά των υπαρχόντων στο χώρο της ανέγερσης του νέου κτιρίου δικτύων σε νέες θέσεις.
Το νέο κτίριο επέκτασης κατασκευάστηκε σε επαφή με το υπάρχον κτίριο Κοιτώνων, με στάθμη δαπέδου ίδια με τις στάθμη δαπέδου του υπάρχοντος κτιρίου Κοιτώνων.