ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΔΚΣΔ 139)

Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΗ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 4/2002-4/2005.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε δίκτυα περιοχών Καλλιθέας και Μεσογείων για λογαριασμό της ΔΕΗ.