ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΜΑΡΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ.Π.Ε.» – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κατηγορία: Οδοποιία,Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Οικοδομικός Συνεταιρισμός “Ο Άγιος Σπυρίδων ΣΥΝ.Π.Ε.”.

Περίοδος Κατασκευής: 12/2010-04/2011.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και υδραυλικών εργασιών για τη διάνοιξη οδών στο Δασαμάρι Πικερμίου Αττικής του Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ” Σ.Π.Ε. και συγκεκριμένα: Διάνοιξη οδών, προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων, οδοστρωσία, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή δικτύου ομβρίων-ακαθάρτων, προμήθεια και τοποθέτηση φρεατίων.