ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (HOTSPOT) ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίοδος Κατασκευής: 1/2016-6/2016.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην προμήθεια και κατασκευή υποδομών συγκροτήματος για τη λειτουργία του ως Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και προσωρινή δομή φιλοξενίας για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών στη Λέσβο (Hotspot) στο χώρο του Στρατοπέδου «Παραδέλλη» στη θέση Πουριά-Μαρμαρά-Μόρια Μυτιλήνης».

Οι εργασίες αφορούσαν στην κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων, δικτύων, υποδομών και εξοπλισμού για την πλήρη, κανονική και ασφαλή  λειτουργία του κέντρου.