ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΚΩ (Hotspot)

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Περίοδος Κατασκευής: 3/2016-12/2016.

Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στην προμήθεια και κατασκευή υποδομών συγκροτήματος που θα λειτουργήσει ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών.
Πρόκειται για την έκταση περίπου 20 στρεμμάτων στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ» στην περιοχή Πυλί της Κω που παραχωρήθηκε από το Στρατό. Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τοποθέτηση 100 οικίσκων διαμονής, 21 οικίσκων διοίκησης και 6 οικίσκων WC, καθώς και η κατασκευή όλων των δικτύων, υποδομών και εξοπλισμού για την πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία του κέντρου.
Επίσης, το έργο περιελάμβανε την κατασκευή των εκτός της περιμέτρου του κτιρίου δικτύων και εγκαταστάσεων μέχρι των ανστίστοιχων υφισταμένων η των Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας) και τη σύνδεσή τους με αυτά, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος το κτίριο αύλειου χώρου.