ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΚΑΙ 3 ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά.

Αναθέτουσα Αρχή: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 2013-2014.

Περιγραφή: Αντικείμενο ήταν η εκτέλεση του έργου: «Επεμβάσεις-Ανακατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου 1 και 3 στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορούσε σε μια σειρά επεμβάσεων, ώστε το Νοσοκομείο να αποκτήσει νέα πλήρως εκσυγχρονισμένα τμήματα ήτοι:

  1. Τμήμα πυρηνικής ιατρικής.
  2. Διαγνωστικά τμήματα, Γαστρεντερολογικού, πνευμονολογικού και καρδιολογικού.
  3. Νοσηλευτικό τμήμα 29 κλινών.

Οι επεμβάσεις διακρίνονται σε αναπλάσεις και ανακαινίσεις. Η ανάπλαση αφορά στην αναδιαρρύθμιση των χώρων λόγω αλλαγής λειτουργίας. Η ανακαίνιση αφορά την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης.
Με την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ωφελήθηκε όλος ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής και επετεύχθησαν:

  • Βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς
  • Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων σε τμήματα του Νοσοκομείου
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων