ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Κατηγορία: Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 05/20-07/20 (1ος), 07/20-09/20 (2ος), σε εξέλιξη (3ος-4ος)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην αναδιαμόρφωση του 1ου και 2ου ορόφου σε γραφειακούς χώρους και του 3ου – 4ου ορόφου σε εξεταστήρια, επί της οδού Φλέμιγκ 15, Μαρούσι και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΕΣ
3. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
9. ΒΑΦΕΣ
10. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ