Ανακαίνιση / Αναδιαρρύθμιση ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ”

Κατηγορία: Ηλεκτρομηχανολογικά.

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

Περίοδος Κατασκευής: 10/2020-1/2021.

Περιγραφή: Το έργο αφορά στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίες απαιτούνται για την Ανακαίνιση / Αναδιαρρύθμιση ΜΕΘ τεσσάρων κλινών, στο Νοσοκομείο Γ.Ν.Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ.