Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την Ανάπτυξη & Παραμετροποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος εξαρτάται άμεσα από τις ανάγκες του Φορέα και από την υπάρχουσα οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών της. Κατά κύριο λόγο, ακολουθούνται τα ακόλουθα στάδια:

Καταγράφονται όλες οι πληροφοριακές απαιτήσεις του Φορέα, κύριες πηγές των οποίων αποτελούν οι ίδιοι οι χρήστες, οι λειτουργίες του Φορέα και το κατά περίπτωση, προϋπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα.

Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός του Συστήματος σε φυσικό επίπεδο, η ολοκλήρωση σχεδιασμού της βάσης, καθώς και ο σχεδιασμός των εφαρμογών. Ο παραγόμενος σχεδιασμός θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση του συστήματος στην επόμενη φάση.

Κατασκευάζονται η βάση και οι εφαρμογές. Η πιο σημαντική δραστηριότητα αυτής της φάσης είναι ο ποιοτικός έλεγχος σε επίπεδο μονάδας του συστήματος (unit testing), τόσο από λειτουργικής όσο και από τεχνικής άποψης. Η υλοποίηση βασίζεται σε προϊόντα και γλώσσες προγραμματισμού που επιθυμεί ο πελάτης (π.χ. Microsoft, ORACLE, Linux κ.α.).

Εφόσον όλες οι προηγούμενες φάσεις έχουν ολοκληρωθεί σωστά, αυτά που υπολείπονται είναι ο έλεγχος σε επίπεδο ολοκληρωμένου συστήματος (integration testing), η ρύθμιση και ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος (performance tuning and testing) και τέλος, η αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες.

Εφόσον όλες οι προηγούμενες φάσεις έχουν ολοκληρωθεί σωστά, αυτά που υπολείπονται είναι ο έλεγχος σε επίπεδο ολοκληρωμένου συστήματος (integration testing), η ρύθμιση και ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος (performance tuning and testing) και τέλος, η αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες.

Μετά τη θέση σε λειτουργία και παραλαβή του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ξεκινά η συντήρηση, όπως π.χ. επεκτάσεις ή τροποποιήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος.

Παραμετροποίηση των πλατφορμών σύγχρονης εκπαίδευσης και επιχειρησιακής συνεργασίας:

  • Saba Meeting και Big Blue Button
  • Ανάπτυξη και παραμετροποίηση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ΡΕΑ
  • Παραμετροποίηση των πλατφορμών ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle και Open eClass
  • Παραμετροποίηση συστημάτων άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιεί ήδη ο πελάτης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;