ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των προσφερομένων μελετητικών και κατασκευαστικών υπηρεσιών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.
Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει ένα Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία για την: «Μελέτη και Κατασκευή Έργων Οικοδομικών, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών, Λιμενικών και Βιομηχανικών»

Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων:

  • ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
  • OHSAS 18001:2007 (ELOT 1801-2008) – Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO 14001:2004 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης