ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία της, στον κατασκευαστικό τομέα, και βασιζόμενη στα ικανά και εξειδικευμένα στελέχη της, στον ιδιόκτητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό της και στη διαρκώς διερευνώμενη πελατειακή της βάση, η «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και μεγάλη ταχύτητα στην ολοκλήρωση έργων που προαπαιτούν σύνθετες τεχνολογικές λύσεις, όπως:

 • Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
 • Κατασκευή βιοκλιματικών και «έξυπνων» κτιρίων
 • Ανέγερση «έξυπνων» (smart) πολυκατοικιών
 • Κατασκευή αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων
 • Ανακατασκευή-αποκατάσταση κτιρίων Νοσοκομείων
 • Διαμόρφωση-ανάπλαση υπαίθριων χώρων
 • Κατασκευή Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών (Hot Spot)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης
 • Κατασκευή και συντήρηση οδικών δικτύων
 • Κατασκευή και συντήρηση υδραυλικών έργων

Οι σταθεροί και συνεχώς αυξανόμενοι πελάτες μας καταδεικνύουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Είναι όμως σημαντικό να επισημάνουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία χαρακτηρίζουν τη συνεργασία με την εταιρεία μας:

 • Άμεση επαφή της διοίκησης της εταιρείας με τους πελάτες.
 • Δυνατότητα μελετητικής υποστήριξης εντός της εταιρείας, που  στηρίζει τις κατασκευαστικές εργασίες, αυξάνοντας το επίπεδο ποιότητας και βελτιστοποιώντας το χρόνο και τη χρήση πόρων.
 • Υγιής επιχείρηση, με μηδενικές υποχρεώσεις προς τράπεζες και τρίτους, αξιόπιστη παρουσία στην αγορά.
 • Ικανότητα άμεσης προσαρμογής στις απαιτήσεις των πελατών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στο όραμα του πελάτη.
 • Συνεχής ενημέρωση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου μας, με σκοπό την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών  και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η «ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» ως Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία ανήκει στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και είναι κάτοχος 4ης τάξεως εργοληπτικού πτυχίου με αριθμό ΜΕΕΠ 14568  στις κατηγορίες:

 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ 4ης
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 4ης
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 4ης
 • ΛΙΜΕΝΙΚΑ 2ης

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 4ης

 • ΒΙΟΜΗΧ./ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 3ης

Η «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» στηρίζει την ανάπτυξή της στην απόκτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, εφαρμόζοντας ποιοτικές και πρωτοπόρες λύσεις. Πάνω από όλα όμως στηρίζεται στην επένδυσή της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Είναι στελεχωμένη με έμπειρο και πεπειραμένο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και πάγια πολιτική της εταιρίας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωσή του.

Η εταιρία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και στην επέκταση της σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και σε άλλους κατασκευαστικούς τομείς. Επίσης στοχεύει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών που ήδη παρέχει, ικανοποιώντας συνεχώς τις απαιτήσεις των πελατών της έχοντας ως βασικές κατευθυντήριες γραμμές την ποιότητα, την ευελιξία, την συνέπεια και την άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Η φιλοσοφία της εταιρίας στον τομέα της οργάνωσης και της διοίκησης στηρίζεται στην υπευθυνότητα και εταιρεία διατηρεί ένα εταιρικό περιβάλλον και μια δομή που ενθαρρύνει παραγωγικότητα και σεβασμό πρωτίστως στο προσωπικό και έπειτα στους πελάτες.

ΣΚΟΠΟΣ

 • Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, τεχνικών έργων και η εκτέλεση δημοσίων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των κατηγοριών (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά και βιομηχανικά /ενεργειακά).
 • Η εκτέλεση ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών που παράγουν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων.
 • Η μελέτη, ανέγερση, πώληση ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών όπως διαμερισμάτων, επαγγελματικών κτιρίων και σταθμών αυτοκινήτων.
 • Η Συντήρηση – Διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων & υποδομών
 • Η εκπόνηση Μελετών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Η διενέργεια ελέγχων και μετρήσεων
 • Η εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
 • Κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων
 • Κατασκευή αθλητικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων
 • Ανακατασκευή-αποκατάσταση κτιρίων, νοσοκομείων κ.α.
 • Διαμόρφωση-ανάπλαση υπαίθριων χώρων
 • Κατασκευή Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) για την καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών (Hot Spot)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ύδρευσης
 • Κατασκευή και συντήρηση οδικών δικτύων
 • Κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή και συντήρηση υδραυλικών έργων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Εντοπίζει, αξιολογεί και ελέγχει την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Ελέγχει τη σύνταξη των προσφορών που υποβάλλει η εταιρεία σε έργα ή διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εκάστοτε διαγωνισμό.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη των συμβάσεων της εταιρείας τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές.
 • Ασχολείται με το προσωπικό της εταιρείας και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, των ασφαλιστικών εισφορών και γενικά τη Διοίκηση της επιχείρησης.
 • Χαράσσει την οικονομική πολιτική της εταιρείας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και εκπονεί τον προϋπολογισμό.
 • Παρακολουθεί την οικονομική πορεία της εταιρείας, έχει συνολική εικόνα και ευθύνη για τη σωστή εκτίμηση των εσόδων και εξόδων της εταιρείας, σε συνεργασία πάντα με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.
 • Ευθύνεται για τη σωστή τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας.
 • Ευθύνεται για την οικονομική παρακολούθηση των συμβάσεων της εταιρείας.
 • Ασχολείται με το προσωπικό της εταιρείας και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, των ασφαλιστικών εισφορών και γενικά τη Διοίκηση της επιχείρησης.
 • Ασχολείται με τις προσλήψεις, την αποχώρηση, τη διαχείριση, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της εταιρείας.
 • Συντάσσει τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό των τμημάτων της εταιρίας, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προτάσεις εκπαίδευσης.
 • Παρακολουθεί την πορεία των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Καθορίζει τη στρατηγική και την τακτική Marketing σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρίας.
 • Συντάσσει το Business Plan σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρίας. Μέριμνα για τη σωστή και έγκαιρη υλοποίηση του, καθώς και για την αναθεώρησή του, όποτε παραστεί ανάγκη, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των ανθρώπινων και άλλων πόρων.
 • Σχεδιάζει τις ενέργειες marketing / προώθησης της εταιρείας.
 • Μεριμνά για την εύρεση νέων πελατών.
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικών Κατασκευών
 • Τμήμα Οικοδομικών Κατασκευών
 • Τμήμα Η/Μ Κατασκευών, Βιομηχανικών Κατασκευών
 • Τμήμα Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών έργων
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Συντήρησης – Διαχείρισης

Η Τεχνική Διεύθυνση:

 • Υλοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των στόχων ποιότητας, με βάση τους καθορισμένους μετρήσιμους δείκτες ποιότητας.
 • Έχει την ευθύνη για την κατάλληλη διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και τη διαθεσιμότητά του.
 • Διασφαλίζει τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.
 • Αξιολογεί τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται  ή πρόκειται δυνητικά να συνεργαστεί η εταιρεία.
 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή προσφορών σε έργα ή διαγωνισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
 • Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις ενέργειες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
 • Αναλαμβάνει την εκτέλεση των ενεργειών προμήθειας (υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών).
 • Έχει την ευθύνη εκτέλεσης των έργων και έρχεται σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες.
 • Έχει την ευθύνη για τη χρονική παρακολούθηση των έργων, την επίλυση οποιασδήποτε φύσης τεχνικών προβλημάτων (αλλαγή μελέτης, επίλυση ειδικών προβλημάτων).
 • Έχει την ευθύνη της προώθησης υλικών και μηχανημάτων στα εργοτάξια, της παρακολούθησης των μηχανημάτων της εταιρείας που απασχολούνται στα διάφορα έργα, της τακτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας τους, τη διαχείριση και φύλαξη των υλικών των εργοταξίων.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια, σε συνεννόηση με το Τμήμα Προσωπικού.
 • Έχει την ευθύνη για την ετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την έκδοση των λογαριασμών, μετά την ολοκλήρωση επιμέρους εργασιών του έργου.
 • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των Επιμετρήσεων και της Τελικής Επιμέτρησης, καθώς και του Τελικού Λογαριασμού.
 • Διατηρεί τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων.